Santa Cruz Yacht Club

Slip Information:
Marina Phone: 831-425-0690
244 4th avenue, 
Santa Cruz, CA 95062