Herrington Lake Yacht Club

Slip Information:
Marina Phone: 859-277-0087
P.O. Box 455, 
Burgin, KY 40310