Gavins Point Yacht Club

Slip Information:
Marina Phone: 402-592-3752
Lewis & Clarke Lake, 
Yankton, SD 57078